Regulamin wynajmu

REGULAMIN HARDCORE CAR RENT

 

§1

Obowiązki Najemcy

 

 1. Najemca jest obowiązany korzystać z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowując przy tym należytą staranność i przestrzegając przepisów prawa obowiązujących na terytorium kraju, po jakim będzie się poruszał pojazdem bliżej wskazanym w § 1 ust. 1 umowy, w szczególności do:
 2. właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą przez każdorazowe uruchomienie zabezpieczeń pojazdu (zamek, alarm, blokady);
 3. właściwego zabezpieczenia pojazdu przed wichurami, gradobiciem, wiatrem, powodzi a także innych anomalii pogodowych;
 4. kontrolowania sprawności oświetlenia pojazdu i ilości płynów eksploatacyjnych oraz uzupełniania braków we własnym zakresie;
 5. natychmiastowego poinformowania właściwej jednostki Policji o kradzieży pojazdu, wypadku lub kolizji drogowej oraz powiadomienia, w możliwie najkrótszym czasie, o wskazanych powyżej zdarzeniach ubezpieczyciela oraz Wynajmującego;
 6. ponoszenia kosztów związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu;
 7. utrzymywania go w niepogorszonym stanie technicznym i wizualnym.
 8. Przedmiot najmu nie może być podnajmowany ani oddawany w użyczenie osobom trzecim, chyba że Najemca uiści opłatę w kwocie 100 złotych oraz wskaże dane dodatkowegokierowcy, które zostaną umieszczone w nagłówku umowy.
 9. Pojazd, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie może opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Po kradzieży Najemca zobowiązany jest natychmiast bez zwłoki zgłosić sprawę Wynajmującemu a zaraz potem, odpowiednim służbom tj. na Policję  i musi sporządzić notatkę.
 11. W razie awarii pojazdu, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, Najemca jest obowiązany powstrzymać się od dalszej jazdy, powiadomić o tym fakcie Wynajmującego i postępować zgodnie z jego wskazówkami.
 12. Jakakolwiek naprawa lub przeróbka pojazdu wskazanego w § 1 ust. 1 umowy jest zabroniona.
 13. W sytuacji gdy przedmiotowy pojazd ulegnie zdarzeniu, którego następstwem będzie szkoda niemożliwa do usunięcia w drodze naprawy ( naprawa okaże się nie opłacalna), bądź pojazd zostanie skradziony lub ubezpieczyciel z jakichkolwiek przyczyn odmówi wypłaty pełniej kwoty odszkodowania, zapłata różnicy spoczywać będzie na najemcy.
 14. Zabrania się palenia tytoniu w wynajmowanym na podstawie tej umowy pojeździe.
 15. W razie zwrotu pojazdu przed terminem, na jaki została zawarta niniejsza umowa, zwrot należności za niewykorzystany okres najmu nie przysługuje.
 16. Utrzymanie pojazdu w należytym stanie technicznym i wizualnym (mycie pojazdu wyłącznie przy użyciu myjni bezdotykowej).
 • Stosowania w pojeździe rodzaju paliwa zgodne ze specyfikacją silnika oraz wytycznymi Wynajmującego.
 • Najemca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych lub opłat dodatkowych w terminie 7 dni roboczych od momentu zwrócenia pojazdu.
 • Najemca zobowiązany jest tankować do samochodu wyłącznie benzynę 98 oktanową.

 

§2

Zwrot pojazdu

 

 1. Zwrot pojazdu, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, powinien nastąpić wraz z upływem terminu, na jaki została zawarta umowa.
 2. Pojazd podlegający zwrotowi na podstawie paragrafu poprzedzającego powinien znajdować się w niepogorszonym stanie technicznym, a także estetycznym, takim samym, w jakim znajdował się w chwili jego odbioru, tj. zatankowany do pełna, czysty i umyty.
 3. W wypadku zwrotu pojazdu przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa, zwrot należności niewykorzystany okres najmu już nie przysługuje.
 4. Zwrot pojazdu zawsze następuje w siedzibie firmy Wynajmującego tj. na ulicy Lwowskiej 30A/15 w Tarnowie lub w wyznaczonym miejscu wskazanym przez Wynajmującego na jego wyraźne zalecenia. W przypadku pozostawienia samochodu w innym miejscu niż wyznaczone, najemca zostanie obciążony karą za porzucenie samochodu według cennika z 5 pkt. 4

 

§3

Wypowiedzenie umowy

 

 1. W razie naruszenia przez Najemcę postanowień umowy, w szczególności przez użytkowanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub też przez innego rodzaju niedopełnienie obowiązków albo zachowanie, które jest sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej umowy, Wynajmującemu przysługuje uprawnienie dowypowiedzenia umowy ze skutkiem
 2. Wypowiedzenie stanowi oświadczenie złożone Najemcy na piśmie, które może być doręczone Mu do rąk własnych lub drogą pocztową na adres wskazany przez Niego w umowie. W razie niedokonanie odbioru listu poleconego od Wynajmującego wysłanego na adres Najemcy uznaje się tę przesyłkę za doręczoną ze skutkiem wypowiedzenia.
 3. W wypadku, o którym mowa w paragrafach poprzedzających, Najemca jest obowiązany zwrócić Wynajmującemu pojazd w tym samym dniu od daty doręczenia Mu oświadczenia o wypowiedzeniu lub uznania tego wypowiedzenia za doręczone – stosownie do § 5 ust. 2 umowy. Najemca nie może żądać zwrotu opłat, które uiścił na rzecz Wynajmującego.
 4. W przypadku przymusowego odbioru pojazdu przez Wynajmującego od Najemcy, Najemca obciążony będzie opłatami za doprowadzenie pojazdu do stanu użytkowania tj. wewnątrz, zewnątrz oraz mechanicznie taki jak w dniu wydania pojazdu. Obejmuje to naprawę wszystkich powstałych uszkodzeń, mycie pojazdu, pranie tapicerki, odkurzanie itp.
 5. W przypadku przymusowego odbioru pojazdu przez Wynajmującego od Najemcy, Najemca obciążony będzie opłatami za doprowadzenie pojazdu do stanu użytkowania tj. wewnątrz, zewnątrz oraz mechanicznie taki jak w dniu wydania pojazdu. Obejmuje to naprawę wszystkich powstałych uszkodzeń, mycie pojazdu, pranie tapicerki, odkurzanie itp.
 6. Najemca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w razie utraty przez pojazd warunków do bycia wynajmowanym, w szczególności ustania i niewznowienia umowy ubezpieczenia.
 7. W przypadku szkody całkowitej lub takiej która uniemożliwia jazdę z winy Najemcy, Umowa najmu zostaje zakończona automatycznie. Najemca jest rozliczany ze stanu samochodu a niewykorzystane godziny najmu przepadają i nie podlegają zwrotowi w wymiarze pieniężnym lub innym samochodem.

 

§4
Zmiana umowy

 

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksem) pod rygorem nieważności.
 2. Do umowy, w sprawach w niej nieuregulowanych, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z tej umowy jest sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego.